Hibabejelentés

Kiserőművek

Általános tudnivalók

Rendkívüli szabályok a közzétételi eljárásban

Rendkívüli szabályokat állapított meg a Kormány, a 2024. március 6-i közlönyben kihirdetett 54/2024. (III.06.) Korm. rendeletében, a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 35. § (8) bekezdése szerinti, 2023. november 30-i közzétételhez kapcsolódó, egyedi, azaz együttes igényvizsgálati eljárásra vonatkozóan.

A rendkívüli szabályok szerint a hálózati engedélyesek a műszaki gazdasági tájékoztatót, illetve adott esetben megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívást (továbbiakban együttesen: MGT) 2024. május 6-ig adják ki az eljárásban érintett igénylőknek. A kormányrendelet értelmében az átviteli és elosztói engedélyesek 2024. 03.22-ig elutasítják a csatlakozási igényt, ha annak teljesítése legkorábban csak 2030 után lenne lehetséges. Ez alól azonban kivételt képeznek a nagyfeszültségű csatlakozást érintő 526/2022. (XII.16.) kormányrendelet 4.§ (2) , vagy 5.§ (5) bekezdés szerinti, ismételt igénybejelentések. Ismételt igénybejelentést nyújthatott be az a beruházó, aki az 526/2022.(XII.16.) kormányrendelet alapján 2023.01.15-ig nyilatkozattételre volt köteles a 2022. május 2. előtti csatlakozási igényére vonatkozóan, de a nyilatkozattételt, vagy a rendelet 5.§ szerinti biztosítéknyújtási kötelezettségét elmulasztotta Az elutasított igények esetében, 15 napon belül az engedélyesek visszafizetik, vagy felszabadítják az igénybejelentési biztosítékot. 

Az MGT-k kiadásánál, a rendkívüli szabályokat bevezető kormányrendelet szerint a következő prioritási sorrend szerint kerül meghatározásra a csatlakozási időpont:

  1. a középfeszültségű csatlakozást érintő, ismételt igénybejelentések,
  2. az átviteli hálózatra egyetlen új 400 kV-os kapcsoló állomásban csatlakoztatható, több különböző igénybejelentő által megvalósítani tervezett, együttesen legalább 670 MW beépített teljesítőképességet biztosító szélerőművek,
  3. a nagyfeszültségű csatlakozást érintő ismételt igénybejelentés szerinti berendezések,
  4. minden egyéb más igény. 

A fenti (1), (2) és (3) prioritási kategóriába tartozó igénybejelentők 2024. március 22-ig visszavonhatják, illetve csökkenthetik a csatlakozásra igényelt teljesítményüket, az igénybejelentési biztosíték a csökkentéssel arányos, 15 napon belüli visszatérítése/felszabadítása mellett. A visszavonási vagy csökkentési igényt kérjük az igényfogadásra használt e-mail címünkre eljuttatni (kiseromu.tiszantul@opusenergetika.hu).

Elosztóhálózati csatlakozási igénybejelentés visszavonó, módosító nyilatkozat

 

Második közzétételes eljárás igénybejelentési határideje

A 2023.12.07. módosított MAVIR Üzemi szabályzat 5.1.10. (C) pontja alapján a csatlakozni szándékozó erőművi beruházó (Erőmű) csatlakozási szándékát az 526/2022. (XII.16.) Korm. rendelet 11.§ (10) bekezdése szerint 2023. november 30-i közzététel esetén 2024. január 4. napjáig – jelentheti be (igénybejelentés) a hálózati engedélyesnek a hálózati engedélyes által a honlapján közzétett igénybejelentési formanyomtatvány alkalmazásával, elektronikus úton.

Elindul a második közzétételi eljárás

2023. november 30-án megkezdődik az erőművi és villamosenergia-tárolói csatlakozási igényekre vonatkozó második közzétételi és együttes igényvizsgálati eljárás. A hálózati engedélyesek által elvégzett számítások alapján új csatlakozási igények számára garantált betáplálási kapacitás 2029-től, a tervezetteken felül, csak további hálózatfejlesztések megvalósításával biztosítható. 

Az együttes igényvizsgálati eljárás során az engedélyesek a benyújtott igények alapján határozzák meg a belépő ipari létesítmények rendszerbe illesztéséhez szükséges hálózatfejlesztéseket. Az eljárás célja, hogy a szükséges hálózati beruházások meghatározása alapján a lehető legkorábbi csatlakozási dátumot kapják az ipari beruházók. Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében elkerülhetetlen a nem időjárásfüggő termelőkapacitások megőrzése és újabbak létesítése. A szabályozható hagyományos erőműveknek és tárolóknak ezúttal is lehetőségük van a garantált időpontnál korábbi csatlakozásra, ha a napenergia-termelési csúcsidőszakokban nem táplálnak be a hálózatba. Az első eljárásban jogosultságot szerzett naperőművi befektetőknek is módjukban állhat a csatlakozást korábban igénybe venni, nem időjárásfüggő technológiára váltás esetén, a nem időjárásfüggő technológia teljesítőképessége erejéig. A hálózati kapacitások jobb kihasználtsága érdekében az első forduló előtt csatlakozási lehetőséghez jutott beruházók a közzétételi eljáráson kívül nyújthatnak be többlet betáplálási kapacitás nélküli csatlakozási igényt új berendezésre. 

Az első közzétételi eljárás eredményei alapján újabb 127 naperőmű épülhet meg összesen 1588 megawatt kapacitással. A jelenlegi tárolói kapacitás több mint tízszerese jöhet létre 63 projektben, összesen 287 megawattal. A garantált hálózati csatlakozás a már lezárult körben minden igénylő számára 2028 végétől áll rendelkezésre. A nem időjárásfüggő termelőknek és az energiatárolóknak emellett korábbi, korlátozott csatlakozási lehetőségük is van, ami a konkrét igény függvényében már 2024 és 2027 közötti időponttól elérhető.

A második közzétételi és együttes igényvizsgálti eljárás részleteiről és a kapcsolódó szabályok legfontosabb aktualitásairól, on-line csatlakozási fórumot tartunk.

A fórum időpontja: 2023.12.14. 13.00-14.00

Csatlakozni az alábbi linken lesz lehetőség:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWEwZWJmYjMtYmY4Ny00ZjIyLWI0YzYtZDgzNjQ1ODhhZmM5%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%222a579adf-46f6-46f2-8e47-0febec5ebb08%22%2C%22Oid%22%3A%226c14467d-be5a-4957-8971-04cd6d15a6b6%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a


A közzétételi eljárással kapcsolatos dokumentumok:
Igénybejelentési nyilatkozat együttes igényvizsgálati eljárásra vonatkozó igénybejelentéshez 
Módosító igénybejelentési nyilatkozat (technológia váltás)
Igénybejelentési nyilatkozat nyilatkoztatási határidő, üzembe helyezési határidő, pénzügyi biztosíték vagy kiegészítő pénzügyi biztosíték elmulasztása miatt ismételt igénybejelentéshez
Közreműködő nyilatkozata igénybejelentési/kapacitáslekötési biztosíték teljesítéséhez

Kapacitás publikáció
 

Második közzétételi eljárás indulása:

Az 500/2023. (XI. 9.) számú Kormányrendelet (a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 526/2022. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról) alapján a hálózati engedélyesek a Vet. 35. § (8) bekezdése szerinti, az aktuális szabad kapacitásokról és a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló részletes tájékoztatót másodszorra 2023. november 30. napjáig teszik közzé.

Új Erőművi hálózati csatlakozási igénybejelentések 2021. július 1-től

A  VET. 35.§ (8) bekezdés alapján

(I) a hálózati engedélyesek hathavi rendszerességgel a nagyfeszültségű és a nagy/középfeszültségű transzformátorállomásokhoz rendelt aktuális szabad kapacitásokról tájékoztatót tesznek közzé, [első alkalommal 2022. május 2-ig (VET. 171.§ (5) bekezdés), második alkalommal az 526/2022. (XII.16.) Korm. rendelet 11.§ (11) bekezdés értelmében 2023. szeptember 11-ig];

(II) a közép vagy nagyfeszültségű hálózatra csatlakozni kívánó termelők részére a hálózati engedélyesek a közzétett szabad kapacitásokat külön kapacitás kiosztási eljárás során osztják ki, melynek részletes szabályait az Üzemi Szabályzat (a továbbiakban: ÜSZ) – és elosztó hálózati csatlakozás esetén az Elosztói szabályzat – tartalmazza.

(III) hálózati engedélyesek egyedi eljárást alkalmazhatnak az ÜSZ-ben – és elosztó hálózati csatlakozás esetén az Elosztói szabályzatban – meghatározottak szerint, ha a termelő csatlakozási kapacitásigénye meghaladja a közzétett tájékoztató szerinti aktuális szabad kapacitást

Az első közzétételi eljárás keretében jelentkezett igényekről szóló tájékoztatás:

Első közzétételi eljárás - publikáció
Első közzétételi eljárás – térképes publikáció

2023. május 19.

A MAVIR Zrt. által szervezett, 2023.05.17-én megtartott, kiserőműves csatlakozási folyamatra vonatkozóan tájékoztató fórumot tartott.
 

A 2023.05.17-én tartott tájékoztató fórumon feltett kérdésekre adott iparági válaszok 

 

2023. február 23.

Lezárult a napelemes nyilatkoztatás első fázisa

Szinte kivétel nélkül elfogadták a hálózati engedélyesek által adott visszajelzést, az abban szereplő csatlakozási dátumokkal azok az erőművi beruházók, akiknek 2022 május 2. előtt befogadott csatlakozási igényük volt a MAVIR Zrt.-nél, vagy valamelyik elosztói engedélyes társaságnál, és ezt január 15-ig megerősítették. A tavaly életbe lépett, új csatlakozási folyamat részeként most zajló nyilatkoztatási eljárás célja az, hogy a hálózati engedélyesek minél pontosabb információk alapján, a tényleges piaci igények ismeretében tudják tervezni fejlesztéseiket. Néhány esetben, technikai okokból a befektetők részéről felmerült az egyedi elbírálás és a határidő esetleges módosításának igénye, azonban a jelenleg érvényes szabályozás a hálózati engedélyeseknek erre nem biztosít lehetőséget.

A nyilatkoztatási eljárásnak ebben a fázisában mintegy 5200 megawattnyi (MW), jellemzően napelemes kapacitás érintett. Ebből mintegy 2170 MW-nyi csatlakozási dátuma módosítható, de az nem lehet később 2027-nél. A befektetői nyilatkozatok nyomán letisztázott kép alapján készülhetnek el azok a hálózatszámítások, amelyek használatával az engedélyesek meg tudják határozni, a tavaly májusban beadott újabb 3800 MW-nyi napelemes és 1100 MW-nyi egyéb új termelői és tárolói kapacitás csatlakozási feltételeit. A hálózati engedélyeseknek március 13-ig kell ezekre az új, tavaly beérkezett igényekre kiadniuk a műszaki-gazdasági tájékoztatókat és megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívásokat. Ez a nyilatkoztatási eljárás a háztartási méretű kiserőműveket, illetve a hálózatra nem, csupán saját célra termelő, úgynevezett visszawattos erőműveket nem érintette.

A magyarországi villamosenergia-rendszerben jelenleg mintegy 4000 megawattnyi (MW) ipari és háztartási napenergia-kapacitás üzemel, és most lezárult nyilatkoztatási eljárás alapján 2027-ig akár további 5000 MW-nyi kapacitással bővülhet ez a kör. Ezzel 2025-re meglehet a Nemzeti Energiastratégiában eredetileg 2030-ra tervezet 6500 MW-nyi napelemes termelőkapacitás. 2030-ra pedig meghaladhatjuk a 2040-es célt, ami 12500 MW volt.

2022. december 19.

Nyilatkozniuk kell az erőművi befektetőknek a csatlakozási igényekkel kapcsolatban

Nyilatkozniuk kell azoknak az erőművi befektetőknek, akiknek már befogadott csatlakozási igénye volt 2022. május 2-át megelőzően. Ez a nyilatkoztatási eljárás a háztartási kiserőművekre nem vonatkozik.

Az erre vonatkozó, 2022. december 16-án megjelent, 2023. január 1-én hatályba lépő veszélyhelyzeti kormányrendelet értelmében a befektetőknek 2023. január 15-ig kell megerősíteni beruházási szándékukat, vagy el is állhatnak attól. A nyilatkozattételi eljárás célja, hogy a hálózati engedélyesek minél pontosabb információk alapján, a tényleges piaci igények ismeretében tudják tervezni fejlesztéseiket. A rendelet 2023.  március 13-ra módosította az elosztói és átviteli engedélyesek számára az ez alapján kiadandó műszaki gazdasági tájékoztató dokumentumok kiadásának határidejét, azoknak a befektetőknek, akik 2022. május 2. után jelentkeztek hálózati csatlakozási igénnyel. Ez a nyilatkoztatási eljárás a háztartási kiserőművekre nem vonatkozik.

A magyarországi villamosenergia-rendszerben jelenleg mintegy 4000 megawattnyi (MW) ipari és háztartási napenergia-kapacitás üzemel, és további 5000 MW-nyi rendelkezik csatlakozási szerződéssel, vagy erre vonatkozó pénzügyi biztosítékkal. Ugyanakkor a meglévő kapacitással csaknem azonos mértékű, 3800 MW-nyi napenergiás és további 1100 MW-nyi egyéb új termelői és energiatárolói kapacitásra jelentettek be csatlakozási igényt 2022. május 2. és 22. között a hálózati engedélyeseknél.

 A mostani nyilatkozattételi eljárás célja, hogy a korában benyújtott 5000 MW-nyi csatlakozási igényt újra megvizsgálják az átviteli és elosztói engedélyesek, hogy naprakész képet kapjanak, milyen mértékű fejlesztésekre lesz szükség a következő években. Akik ebben a körben, hivatalos nyilatkozatukkal megerősítik befektetési szándékukat, azoknak a tényleges csatlakozás kívánt időpontját is meg kell adni, ami legkésőbb 2027. lehet. A fejlesztési szándékukat pénzügyi biztosítékkal is meg kell erősíteniük azoknak a befektetőknek, amelyek korábban nem fizettek csatlakozási díjat vagy pénzügyi biztosítékot. A pénzügyi biztosíték összege a csatlakozási díjba beszámítható.

Az így letisztázott kép alapján a hálózati engedélyesek pontosabban tudják meghatározni a hálózatfejlesztési igényeket a 2022. május 2. után benyújtott igények csatlakoztatásához, és 2023.  március 13-ig kiadni ezekre a műszaki, gazdasági tájékoztatókat és a megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó felhívásokat. Az érintett befektetők a következő napokban részletes tájékoztatást kapnak és ez alapján dönthetnek majd a tervezett erőművi, tárolói fejlesztés megvalósításáról.

A nyilatkozattétellel kapcsolatos dokumentumok:

Nyilatkozattétel tájékoztató levél

Nyilatkozat

Bank vagy biztosító által nyújtott garancia-nyilatkozat

A nyilatkozattétellel kapcsolatos jogszabályi változásokról 2022. december 22-én tartott tájékoztató fórum előadásanyaga

A nyilatkozattétellel kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre adott iparági válaszok

Szabályozási többletkapacitásra, aFRR képességre és annak akkreditációjára vonatkozó gyakran ismételt kérdésekre adott iparági válaszok

 

Kiserőművek csatlakozási folyamata

 

Felelős Folyamatlépés Érvényességi idő Megjegyzés*
Ügyfél Igénybejelentés   EÜSZ M13 melléklet szerint, kizárólag postai úton benyújtva OPUS TITÁSZ Zrt. részére
Elosztó Műszaki gazdasági feltételeket meghatározó tájékoztató 3 hónap Hálózatszámítás, üzemi egyeztetés
Elosztó Igénybejelentésre vonatkozó tájékoztatói díj számlázása   erőművenként 143 832 Ft + Áfa
Ügyfél Csatlakozási terv   kizárólag postai úton benyújtva
Elosztó Csatlakozási terv elbírálása 6 hónap  
Elosztó Csatlakozási terv elbírálási díj számlázása   erőművenként 143 832 Ft + Áfa
Ügyfél Engedélyek beszerzése   jogerős építési engedély jogerős környezetvédelmi határozat (meghatározott erőműtípusoknál)
Ügyfél/ Elosztó Hálózatcsatlakozási szerződés kötése 2 év  
Ügyfél Mérési terv   Postázási cím: OPUS TITÁSZ Zrt., Hálózati Osztály, Mérési szakterület, 4024 Debrecen, Kossuth u. 41 sz.
Elosztó  Mérési terv elbírálása    
Ügyfél Kiviteli terv   Területileg illetékes Üzem részére postai úton
Elosztó  Kiviteli terv elbírálása    
Ügyfél Kivitelezés (közcélú eszközök + erőmű egységek)    
Ügyfél / Kereskedő Kereskedelmi szerződés megkötése (segédüzemi vételezésre)   Bármely energiakereskedő
Ügyfél/ Elosztó Hálózathasználati szerződés kötése   Ügyfélszolgálati iroda (araminfo@opusenergetika.hu)
Ügyfél/ Elosztó Üzemviteli megállapodás kötése   postai vagy elektronikus úton benyújtva
Ügyfél/ Elosztó POD, Mérési mátrix igénylése   postai vagy elektronikus úton benyújtva 
Ügyfél/ Kereskedő Kereskedelmi szerződés megkötése (megtermelt energiára vonatkozóan)   Bármely energiakereskedő, MAVIR mérlegkör tagsági szerződés szükséges
Ügyfél Üzembe helyezési program elkészítése   elektronikus úton benyújtva, legalább 3 héttel a tervezett üzembe helyezés időpontja előtt
Elosztó Üzembe helyezési program elbírálása    
Ügyfél/ Elosztó Üzembe helyezés   Üzembe helyezési segédlet szerint (segédlet letöltése)
 

 

* nem megjelölt szakterület esetén, mindig az OPUS TITÁSZ Zrt. Műszaki Tervezési Osztály, Hálózatfejlesztési Szakterületéhez kell fordulni.
OPUS TITÁSZ Zrt., 4024 Debrecen, Kossuth Lajos utca 41.
 

Igénybejelentés benyújtása


Kiserőmű közcélú hálózathoz való csatlakozásának igényét kizárólag postai úton tudjuk fogadni. Kérjük, igénybejelentését a 4002 Debrecen, Pf. 5. levelezési címünkre küldje el.
Az igénybejelentéshez szükséges nyomtatványok az alábbiak:
 

Igénybejelentő formanyomtatvány

 

Műszaki gazdasági tájékoztató


A benyújtott igénybejelentő alapján megvizsgáljuk, minden esetben egy tájékoztató levelet küldünk, melyben jelezzük, hogy a tervezett rendszer a hálózatunkhoz milyen műszaki, gazdasági feltételekkel csatlakoztatható.

Kiserőművi igénybejelentésre vonatkozó tájékoztató díja:  143 832 Ft + Áfa / kiserőmű
Megvalósíthatósági tanulmány vagy csatlakozási terv felülvizsgálati  díja:  143 832 Ft + Áfa / kiserőmű
A megküldött műszaki gazdasági tájékoztató 3 hónapig érvényes. Ezen időszak áll rendelkezésre a Csatlakozási Terv elkészítésére és Társaságunkhoz történő benyújtására.

 

Adatlapok, segédletek
 

Minősített kivitelezők listája

Minősített tervezők listája

Minősített Geodéziai vállalkozások

Földmunkára minősített partnerek listája

Kiserőmű csatlakozási terv - tartalomjegyzék javaslat

Kiserőmű csatlakozási terv – kötelező tartalmi és formai elvárások

Kiserőmű csatlakozásra vonatkozó előírások

Kiserőmű fogyasztói tájékoztató mérési fejezet

Kiserőmű csatlakozások irányítástechnikai előírásai

Kiserőmű csatlakozási terv NAF/KÖF, KÖF/KÖF alállomási szempontú feltételek

Érintésvédelmi előírások

Üzemeltetési előírások

Üzembehelyezési segédlet

Üzembehelyezési segédlet (visszatáplálás elleni védelemmel ellátott kiserőmű)
 

Műszaki követelmények
 

Kiserőművek hálózatra csatlakozásának műszaki követelményei

Kompakt TR állomások

KÖF/KIF TR állomások

SF6 kapcsolóberendezések

 

Engedélyezett inverterek listája
 

Kiserőművekben alkalmazható inverterek listája

Alkalmazható inverterek listája

Specifikáció OPUS TITÁSZ Zrt. hálózatba telepítendő TMOK berendezéshez

Specifikáció OPUS TITÁSZ Zrt. villamos hálózatára KÖF TMKK berendezésen csatlakozó kiserőmű rádiós távműködtető berendezése

Specifikáció OPUS TITÁSZ Zrt. villamos hálózatára 0,4 kV-on csatlakozó kiserőmű rádiós távműködtető berendezése