Hibabejelentés

Hatályos jogszabályok

Törvények
 

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
Tovább


2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
Tovább


2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
Tovább


2008. évi LXX. törvény a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről
Tovább


1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
Tovább


2011. évi. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Tovább


2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Tovább


2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
Tovább


1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
Tovább


2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
Tovább


1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról
Tovább


2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Tovább

 

Kormányrendeletek

 

273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Tovább


389/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról
Tovább


382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
Tovább


127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
Tovább


280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről
Tovább


451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
Tovább

 

Egyéb rendeletek

 

7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól
Tovább


10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól
Tovább


15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről
Tovább


18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról
Tovább


4/2011. (I.31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről
Tovább


72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról
Tovább


43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról6/2001. (III.19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről
Tovább


78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról
Tovább


6/2008. (VI.18.) KHEM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról
Tovább


61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
Tovább


2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
Tovább


116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről
Tovább


28/1994. (X.28.) IKM rendelet a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia-szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való együttműködéséről
Tovább

 

Uniós szabályozás

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Tovább


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 714/2009/EK RENDELETE (2009. július 13.) a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Tovább