Hibabejelentés

Hatályos jogszabályok

Törvények

 

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
Tovább


2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
Tovább


2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról
Tovább


2008. évi LXX. törvény a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről
Tovább


1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
Tovább


2011. évi. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Tovább


2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Tovább


2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
Tovább


1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
Tovább


2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
Tovább


1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról
Tovább


2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
Tovább


2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
Tovább


2015. évi LVII. Törvény az energiahatékonyságról
Tovább

 

Kormányrendeletek
 

273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Tovább


389/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról
Tovább


382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
Tovább


127/1991. (X.9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
Tovább


280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről
Tovább


451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
Tovább

31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
Tovább

 

149/2010 (IV. 29.) Korm. rendelet a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvény alapján visszafizetendő állami támogatások kiszámításáról és az erőművi átállási költségekről
Tovább

 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
Tovább

 

324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
Tovább

 

219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról
Tovább

 

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
Tovább

 

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról
Tovább

 

Egyéb rendeletek
​​​​​​​


10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól
Tovább


18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról
Tovább


4/2011. (I.31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről
Tovább


72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról
Tovább


43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
Tovább
 

6/2001. (III.19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről
Tovább


1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról
Tovább


72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról
Tovább

 

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos védelmi rendszerekről
Tovább

 

8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű MűszakiBiztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetéséről
Tovább

 

57/2013. (IX. 27.) NFM rendelet a bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról
Tovább


11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
Tovább


12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól
Tovább


78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról
Tovább


6/2008. (VI.18.) KHEM rendelet a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról
Tovább


61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
Tovább


2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
Tovább


116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről
Tovább


28/1994. (X.28.) IKM rendelet a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia-szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való együttműködéséről
Tovább

 

Uniós szabályozás

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/943 rendelete (2019. június 5.) a villamos energia belső piacáról
Tovább
​​​​​​​

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Tovább