Hibabejelentés

ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

Társaságunk elkötelezett a személyes adatok jogszerű kezelése és megfelelő védelme iránt, amelyet a működése és a tevékenysége során törekszik érvényre juttatni.

Az OPUS TITÁSZ Zrt, mint adatkezelő, a személyes adatok kezelése során minden esetben:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR), valamint
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény (Info tv.)

rendelkezései szerint jár el.


Személyes adat az érintett természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján a személy azonosított vagy azonosítható (pl. név, ügyfél azonosító, stb.).

Adatkezelő

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Amennyiben Ön az OPUS TITÁSZ Zrt.-vel hálózati csatlakozási vagy hálózathasználati szerződéses, illetve egyéb jogviszonyba kerül, úgy az OPUS TITÁSZ Zrt. e jogviszonyok vonatkozásában, az Ön személyes adatai tekintetében adatkezelőnek minősül. Az adatkezelő adatai:

OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

székhely:    4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41. 
Cg.:              09-10-000064;
E-mail:        opustitasz@opustitasz.hu;
Honlap:      www.opustitasz.hu


Adatvédelmi tisztviselő

Az OPUS TITÁSZ Zrt.-nél az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselő került kijelölésre. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Név:     Dr. Nagy Katalin
Cím:     4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 41.
E-mail: katalin.nagy@opustitasz.hu

Adatkezelési Tájékoztatók

Az OPUS TITÁSZ Zrt. az adatkezelései tekintetében – megfelelve a GDPR előírásainak – adatkezelési tájékoztatókat készített és tett elérhetővé az érintettek számára. A nyilvános adatkezelési tájékoztatók az alábbiakban érhetők el: 

Weboldalt érintő adatkezelések:

Web-és adatkezelési tájékoztató
 

HR adatkezelések:

Karrier (álláspályázók) tájékoztató

HR- gyakornoki program tájékoztató


Felhasználókat (ügyfeleket) érintő adatkezelések:

Szerződés teljesítése - elosztás tájékoztató 

Telefonos hangfelvétel rögzítése tájékoztató

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés tájékoztató
 OFFLINE adatkezelési hozzájárulás

Képmás és hangfelvétel tájékoztató
 Hozzájárulás (képmás és hangfelvétel)

Szerződésen kívüli károkozás tájékoztató

Felhasználói elégedettségfelmérés tájékoztató


Vállalkozókat(közreműködőket) érintő adatkezelések:

Munkavédelmi vállalkozói bejelentés tájékoztató

Vállalkozói igazolvány és adatbázis adatkezelés tájékoztató

 

 

Érintetti jogok gyakorlása

Az érintetti jogok gyakorlása tekintetében az egyes adatkezelési tájékoztatók tartalmaznak részletes információt.