Hibabejelentés

Védendő fogyasztók

Ki számít védendő fogyasztónak?

 • A szociálisan rászoruló
 • és a fogyatékkal élő ügyfelek.

Az általuk igénybe vehető kedvezményekről és ezek feltételeiről az alábbiakban olvashatnak.
 

Ki minősül szociálisan rászoruló ügyfélnek?
Az a fogyasztó, aki:

 • ápolási díjban részesül,
 • aktív korúak ellátásában részesül,
 • időskorúak járadékéban részesül,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • lakásfenntartási támogatásban vagy a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
 • otthonteremtési támogatásban részesül,
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásba helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket,
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-vel bérleti jogviszonyban áll,
 • gyermekek otthongondozási díjában részesül.

Milyen szolgáltatást vehetnek igénybe a szociálisan rászoruló ügyfelek?

 • Részletfizetés vagy fizetési haladék,
 • Előre fizetős mérő használata (a feltöltő kártyás mobiltelefonokhoz hasonlóan működő mérőóra, az előre feltöltött összeg erejéig fogyasztható az energia, a feltöltést az egyetemes szolgáltatójánál intézheti).

Hogyan igazolható a szociális rászorultság?

A szükséges nyomtatvány A) és B) részének kitöltésével, vagy A nyomtatvány A) részének kitöltésével és egy hivatalos szerv által kiállított igazolással vagy határozattal a fenti támogatások/jogalapok megállapításának valamelyikéről. 

A nyomtatvány

 • A) részét a fogyasztó tölti ki és az adatok valódiságát aláírásával igazolja.
 • B) részét az eljáró igazgatási szerv tölti ki és hitelesíti.

A dokumentumokat a kitöltés dátumától számított 30 napig fogadjuk el. 

Az igazoláshoz szükséges információkat postai úton is eljuttatjuk az érintett felhasználóink részére, ugyanakkor a formanyomtatványok az alábbiakban is elérhetőek:
 

Tájékoztató a védendő fogyasztókkal kapcsolatos tudnivalókról

 

I. Ki számít védendő fogyasztónak?

Aki a jogszabályi feltételek alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak és/vagy fogyatékkal élő fogyasztónak minősül.

II. Mikor minősül valaki szociálisan rászoruló fogyasztónak?

Abban az esetben, ha

 • ápolási díjban részesül,
 • aktív korúak ellátásban részesül,
 • időskorúak járadékában részesül,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • lakásfenntartási támogatásban vagy a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,
 • otthonteremtési támogatásban részesül a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül,
 • nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásba helyezett, átmenetileg vagy tartósan nevelésbe vett gyermeket,
 • vagy a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll.

Milyen a szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmények illetik meg a szociálisan rászoruló fogyasztót?

a) lehetőség részletfizetésre (tartozás mértékétől függően, kamatmentesen), vagy fizetési haladékra (mindkét kedvezmény írásos igény esetén és 12 naptári hónapon belül csak egyszer vehető igénybe)
b) lehetőség előre fizetős mérő használatára (a mérő előre feltölthető egy bizonyos összeggel – feltöltése a fogyasztót terheli, illetve javára más is teljesítheti –, ami folyamatosan, az aktuális fogyasztás során használható fel).

Hogyan igazolhatja jogosultságát, hogyan igényelheti a kedvezményeket?

 • 30 napnál nem régebbi „Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt” című nyomtatvány A) és B) részét kitöltve és aláírva, vagy
 • 30 napnál nem régebbi, a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátást, tény megállapító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló határozat, illetve igazolás eredeti példányát és a „Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő feltétel/nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt” című nyomtatvány A) részét kitöltve és aláírva 

Postai úton a következő címre: 

OPTESZ OPUS Zrt., 4002 Debrecen, Pf. 512, vagy vigye be ügyfélszolgálati irodánkba.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a tartozását részletfizetési lehetőség, illetve a maximum 30 napos fizetési haladék ellenére sem rendezi, vagy a részletfizetésről, illetve halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a további vételezést a villamosenergia-kereskedő és /vagy egyetemes szolgáltató előre fizetős mérő felszereléséhez kötheti. Amennyiben a szociálisan rászoruló fogyasztó az előre fizetős mérő felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja, akkor az ellátásból kikapcsolható.
 

III. Mikor minősül valaki fogyatékkal élőnek?

Abban az esetben, ha

 • fogyatékossági támogatásban részesül,
 • vakok személyi járadékában részesül,
 • továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása.1/2Tájékoztató a védendőfogyasztókkal kapcsolatos tudnivalókról
   

Milyen a szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmények illetik meg a fogyatékkal élő fogyasztót?

A biztosítható kedvezmények a korlátozottság jellegétől függően az alábbiak lehetnek:

 • A fogyatékossági támogatásban, vagy a vakok személyi járadékában részesülő részére, amennyiben a háztartásában nincs olyan személy, aki nem minősül fogyatékkal élőnek, abban az esetben igényelhető:
  • mérőleolvasás a felhasználási helyen nem sűrűbben, mint havonta egyszer,
  • készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen,
  • szokásostól eltérő mérőhely kialakítása (könnyebb hozzáférhetőség miatt),
  • egyedi segítség a számlaértelmezéshez,
 • Akinek életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása, az igényelheti
  • szünetmentes áramforrás biztosítását.

Hogyan igazolhatja jogosultságát, hogyan igényelheti a kedvezményeket?

 • Amennyiben Ön vakok személyi járadékában részesül, abban az esetben kérjük küldje be:
  • a mellékelt formanyomtatványt, annak A, B és C részét kitöltve és aláírva, vagy
  • a mellékelt formanyomtatványt, annak A és C részét kitöltve és aláírva és egy hivatalos szerv által kiállított igazolást vagy határozatot a járadék folyósításáról.
 • Amennyiben Ön fogyatékossági támogatásban részesül, abban az esetben kérjük küldje be:
  • a mellékelt formanyomtatványt, annak A, B, C részét kitöltve és aláírva, vagy
  • a mellékelt formanyomtatványt, annak A és C részét kitöltve és aláírva, és egy hivatalos szerv által kiállított igazolást vagy határozatot a járadék folyósításáról.
 • Amennyiben Ön vagy az Önnel közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatás kikapcsolása vagy megszakadása, abban az esetben kérjük küldje be kitöltve a mellékelt formanyomtatvány A és C részét.  

Egyik dokumentum sem lehet régebbi 30 napnál.

Kivételt képez a fogyatékkal élő védendő fogyasztói igény esetén a határozatlan időre megállapított szakvélemény/határozat. 

Kérelmét postázza a következő címre:
OPTESZ OPUS Zrt., 4002 Debrecen, Pf. 512

vagy vigye be ügyfélszolgálati irodánkba.

Jogszabályi háttér: A 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról és végrehajtási rendelete: 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet.

 

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt - villamos energia

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt - Villamos energia